Chào mừng đến với Tungdm's World

Bữa tiệc đầu tiên tại Postech: Uống bia ở Log House

flickr:1274424908 flickr:1274397530 flickr:1274394124
flickr:1274390048 flickr:1273545187 flickr:1274400868
flickr:1273539397 flickr:1274413062 flickr:1273550767
flickr:1274419106 flickr:1274037951 flickr:1274035289

Thank you all!