Liên hệ

Đào Mạnh Tùng
Computer Science Department
Pohang University of Science and Technology
San 31, Hyoja-dong, Nam-gu
Pohang 790-784
Korea
Email: rk.ca.hcetsop|mdgnut#rk.ca.hcetsop|mdgnut
Office Phone: 82-(0)54-279-5670
Dorm Phone: 82-(0)54-279-8915