Kỳ nghỉ chusok

Thăm trường Postech cùng Phệ và Lựu

Thăm trường Ulsal va Busal